Jste zde

Obchodní podmínky - prodej a realizace masérských služeb nebo jiné služby


Obchodní podmínky pro prodej masérských služeb nebo jiných služeb a podmínky jejich realizace


Prodávající (poskytovatel služby)

Marie Němečková – Masáže studio Praha, se sídlem Hlavní 249, 277 45 Úžice u Kralup n/Vlt., provozovna Mánesova 4/813, Praha2, IČ: 62775898

Předmět prodeje

1. Předmětem prodeje jsou masérské služby nebo jiné služby (dále jen služby) podle platného ceníku, umístěného na masaze-studio-praha.cz. Nedílnou součástí objednávky je odsouhlasení těchto obchodních podmínek a odsouhlasení kontraindikačních podmínek, za kterých není možné službu provést. Při službách prováděných u klienta jsou součástí objednávky cestovní náklady prodávajícího, bez jejichž odsouhlasení není možné vlastní objednávku služby učinit.

Platba služeb

Platba za nákup služeb, za cestovní náklady do místa provedení služeb u klienta v jeho prostorách se provádí jedním z následujících způsobů:

  • platbou v hotovosti prodávajícímu před vlastním započetím masáže podle potvrzení objednávky. Pokud se klient s prodávajícím dohodnou na místě na navýšení rozsahu (čas trvání, další masáž apod.) služeb, bude toto navýšení rozsahu služeb uhrazeno v hotovosti před plněním tohoto navýšení služeb
  • platbou předem na účet prodávajícího

 Objednávka a její potvrzení

Po objednání služby klientem prostřednictví nabídky „eShop“ (po rezervaci termínu, času trvání, konkrétního typu služby, ceny služby, předpokládaných cestovních nákladů), bude klientovi zasláno do e-mail potvrzení objednávky (zálohová faktura) se závazným potvrzením objednání služby (přesné vyčíslení cestovních nákladů),  Tato potvrzení objednávek stejně jako stav jejich vyřízení jsou klientovi dostupná po přihlášení pod jeho účtem na masaze-studio-praha.cz. Prodávající není plátce DPH.

Zrušení Objednávky

Potvrzenou objednávku je možné zrušit pouze za těchto podmínek:

Bez závazku - klient prostřednictví nabídky „eShop“ provede nejpozději do 18:00 zrušení svého termínu a času rezervace (objednávky) služby na následující den nebo dny následující.

Bez závazku – ve výjimečných a neopakovaných případech náhlé zdravotní indispozice, kdy klient min. 1 hodinu před započetím masáže se omluví telefonicky. Pokud se prodávajícímu nedovolá a to i opakovaně, vyrozumí prodávajícího neprodleně prostřednictvím SMS. Po ukončení zdravotní indispozice si rezervuje nejbližší možný náhradní termín a čas masáže prostřednictví nabídky „eShop“.

Ve všech jiných případech náleží prodávajícímu nárok na plnou úhradu vlastní služby a případných cestovních nákladů, a to v jejich plné výši, jakoby služba byla řádné provedena.

Provedení služby na základě potvrzené objednávky

Nedostaví-li se klient bez omluvy v termínu a čase rezervace na místo konání služby, považuje se služba za vykonanou.

Pokud klient v dohodnutém termínu a čase znemožní provedení výkonu služby, např. zdravotní indispozicí, nevhodným zdravotním stavem (kontraindikace), svojí nepřítomností, neumožněním vstupu do prostor vlastního výkonu služby, odmítnutím provedení masáže apod., je považováno provedení masáže za vykonané. Prodávající se v blízkosti místa provedení masáže (vchod domu či objektu, vchod kanceláře, apod.) zdrží max. 15 minut a bude se snažit klienta kontaktovat na jím uvedeném mobilním či pevném čísle, zadaném v kontaktní kartě klienta na masaze-studio-praha.cz.

Při zpoždění započetí služby později o více jak 5 minut, bude klientovi služba o tento čas zpoždění zkrácena.

Klient (spotřebitel) bere provedením rezervace, tj. objednávky tyto obchodní podmínky na vědomí a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

-------

Obchodní podmínky pro prodej masérských služeb nebo jiných služeb a podmínky jejich realizace - verze 1.01.

Platné od 1.ledna 2013.


 

ad